Mida tähendab tervisedendus koolis?

 

Tervise edendamist koolides võib kirjeldada kui “igasugust ette võetud tegevust, mis aitab koolipere liikmete tervist parendada ja/või kaitsta”[3]

 

Tervisedendus koolides hõlmab aga ei ole piiritletud ainult klassiruumis õpetatava terviseõpetusega. Lisaks sisaldab see jõupingutusi, mis aitavad luua tervist toetavat keskkonda, lõimida tervisedendust õppekavas ja üldistes tegevuspõhimõtetes ning kajastada tervist ja heaolu kooli põhiväärtustes ja arengudokumentides (nt arengukavas, põhimääruses, kodukorras jne).

 

Tervist edendav kool lähtub kogu kooli hõlmavast lähenemisest. See tähendab enamat kui lihtsalt tervise teemaliste tegevuste või ürituste läbiviimist koolis. Tervist edendav kool tegeleb tervise ja heaoluga süsteemselt ning lõimitult, järgides kirjalikku kooli tervise tegevuskava. Kogu koolipere, sh õpilased, koolipersonal ja lapsevanemad, on aktiivselt kaasatud otsustamisprotsessidesse ja tegevustesse. Tervisedendus koolis on praktiline tegevus, mis keskendub koolipere võimekuse suurendamisele, et tagada teadmised, oskused ja pühendumine tervise ning heaolu teemadega tegelemiseks.